Zautomatyzowane monitorowanie zapylania podobnie jak monitoring drgań i hałasu, zapewnia łatwy i niezawodny sposób kontrolowania przebiegu robót budowlanych, ograniczając negatywny wpływ budowy na pobliskie nieruchomości oraz środowisko naturalne.

Monitoring poziomu zapylenia

Typowe zastosowanie

Zapewnienie zgodności z normami jakości powietrza podczas prowadzenia robót budowlanych na terenach miejskich lub sąsiadujących z obszarami chronionej przyrody

Opis

Pył z prac rozbiórkowych, budowlanych i porządkowych może znacząco wpłynąć na lokalną jakość powietrza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i sporą uciążliwości. Z tego powodu środki ograniczające zapylenie są wymagane na większości dużych budów, a monitorowanie pyłu w czasie rzeczywistym może być konieczne w celu sprawdzenia, czy środki ograniczające są skuteczne.

Normy jakości powietrza atmosferycznego określają limity stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, które mogą szkodzić zdrowiu i powodować szkody w środowisku naturalnym

Wg europejskich norm pył budowlany spełnia normy dla cząstek stałych:

  • PM10 dla cząstek o średnicach 10 mikronów i mniejszych – zwykle gleba. Limit PM10 wynosi 150 µg/m3 uśredniony w ciągu 24 godzin pomiaru.
  • PM2,5 dla cząstek o średnicy 2,5 mikrona i mniejszych - zwykle spaliny z ciężkich maszyn. Limit PM2,5 wynosi 35 µg/m3 uśredniony w ciągu 24 godzin pomiaru.

Wymogi środowiskowe określają szczegółowe wytyczne, jednak zwykle monitoring zapylenia powinien być umieszczony na ścieżce migrującego pyłu, zwykle w granicy projektu oraz w krytycznych lokalizacjach poza granicą, takich jak szpitale i szkoły.

Monitorowanie wpływu zapylania powinno być ciągłe, przynajmniej w godzinach trwania budowy w celu udokumentowania średniej 24-godzinnej uciążliwości. W celu odpowiedniego określenia najbardziej zagrożonych obiektów należy zapewnić, aby prędkość i kierunek wiatru również były monitorowane.

Monitorowanie powinno zapewniać alerty, tak aby można było podjąć niezwłoczne działania zaradcze w przypadku przekroczenia limitów. Monitoring ten należy również wykorzystywać do oceny środków ograniczających pylenie w celu poprawy stosowanych praktyk lub obniżenia kosztów tych praktyk.

Raporty z monitorowania zapylenia powinny być przechowywane i dostępne z całego czasu monitoringu w przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu uciążliwości budowy na jej sąsiedztwo.

Zalety

  • Ciągłe pobieranie próbek: Automatyczne monitorowanie zapewnia ciągłe pobieranie próbek jakości powietrza, zwykle w wielu lokalizacjach na placu budowy.
  • Minimalna konserwacja: Każdy rejestrator działa autonomicznie, jest chroniony przed pogodą i zasilany z sieci lub akumulatorów słonecznych. Konserwacja systemu jest ograniczona do minimum.
  • Powiadomienia na czas: Zautomatyzowane systemy mogą wysyłać alerty do kierowników projektów na miejscu w celu szybkiego podjęcia działań zaradczych.
  • Łatwy dostęp do danych: Status jakości powietrza jest wyświetlany na stronie internetowej projektu, a raporty są generowane w wymaganych odstępach czasu. Raporty i dane są archiwizowane automatycznie w celu łatwego ich późniejszego odtworzenia.
  • Niskie koszty utrzymania: Połączone systemy monitorowania zapylenia kosztują mniej i zapewniają lepsze pokrycie powierzchni placu budowy niż technologie przenośne wykorzystujące ręczny pomiar.
  • Monitorowanie w jednym miejscu: Nasza w pełni automatyczna platforma do monitoringu Quickview, może prezentować dane z pomiarów pyłu, drgań i hałasu oraz pozostałych pomiarów geotechnicznych na tej samej stronie internetowej projektu. Wszystkie pomiary różnych parametrów są dostępne w jednym miejscu co pozwala na łatwiejsze i szybsze nimi zarządzanie.