GEO Instruments Małgorzata Bednarska

Małgorzata Bednarska

Członek Zarządu GEO-Instruments Polska

Artur Gaszewski

Artur Gaszewski

Członek Zarządu GEO-Instruments Polska

Andrzej Kruczek

Andrzej Kruczek

Dyrektor Zarządzający GEO-Instruments Polska