GEO-Instruments zapewnia kompleksowe rozwiązania monitorujące wpływ prowadzonych prac na środowisko naturalne oraz ludzi przebywających w pobliżu placu budowy. Najczęstszymi wpływami wymagającymi stałego monitorowania są wibracje i hałas oraz poziom zapylenia.

Krajowe oraz europejskie normy techniczne, a także szczegółowe przepisy lokalne regulują poziom uciążliwości jakie budowa może wytworzyć w stosunku do środowiska naturalnego oraz ludzi i budowli będących w sąsiedztwie tych wpływów.

Nasze zautomatyzowane systemy pomiaru i wykrywania poziomu hałasu, wibracji oraz pyłu, zapewniają ekonomiczny monitoring przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz umożliwiają podejmowanie odpowiednich decyzji i wprowadzanie adekwatnych środków zaradczych, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami przepisów technicznych.

Wszystkie dane dostępne są za pomocą internetowej platformy Quickview, która zapewnia śledzenie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.

Zapewnienie jakości pomiaru

Firma GEO-Instruments Polska wykorzystuje urządzenia pomiarowe tylko zaufanych 

i sprawdzonych producentów branżowych. Takie podejście umożliwia zapewnienie wymaganej jakości oraz zgodność pomiaru z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi standardami.

Każdy projekt ma swój własny zestaw limitów, określonych zgodnie z normami w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych i tego czym jest otoczenie, w którym prowadzone są pomiary.

Na potrzeby prowadzonych przez siebie projektów GEO-Instruments wykorzystuje trójosiowe geofony, mierniki poziomu dźwięku klasy 1 oraz monitory cząstek PM1-2.5-10.

Autonomiczny i ciągły monitoring

Wszystkie nasze rozwiązania środowiskowe są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, jednak można je również zastosować do krótkich projektów monitoringowych.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom nasza stała obecność nie jest wymagana na  budowie. Niezależnie od tego, czy urządzenia są zasilane z sieci, czy z baterii słonecznych, nasze autonomiczne rozwiązania stale gromadzą dane na miejscu i za pomocą sprzętu komunikacyjnego przesyłają je w ustalonych regularnych odstępach czasu.

Niektóre autonomiczne systemy działają przez okres do pięciu lat, bez żadnej ingerencji personelu na miejscu, z wyłączeniem niezbędnych wizyt kalibracyjnych.

Ponieważ dane są wysyłane automatycznie do platformy Quickview, alarmy o przekroczeniach norm mogą być wyzwalane, a raporty wydawane automatycznie.

Automatyzacja prowadzi do znacznych oszczędności czasu i kosztów przy jednoczesnym uproszczeniu zarządzania projektem i jego oddziaływania na środowisko naturalne oraz obiekty przylegające.

Quickview obsługuje typowe dla danego obszaru analizy, takie jak:

  • Przetwarzanie interwału LAeq
  • Uśrednianie logarytmiczne dla przedziałów 2 i 10 godzin
  • Przesyłanie zsynchronizowanych czasowo informacji ze wszystkich czujników środowiskowych